All Posts

Nowelizacja kodeksu karnego w pigułce

Nowelizacja kodeksu karnego w pigułce

W Polskiej debacie publicznej temat wprowadzenia urlopu menstruacyjnego właściwie nie występuje. Pomimo, że w krajach europejskich jawi się to jako rewolucja, w krajach azjatyckich jest to standard. W Japonii na przykład – pierwszym kraju na świecie, w którym kobiety odczuwające dolegliwości w związku z bólem miesiączkowym mogą wziąć dodatkowe dni płatnego urlopu – istnieje pojęcie urlopu menstruacyjnego już od 1947 r., jednak co ciekawe Japonki nie decydują się na dodatkowe dni wolnego.

Pomimo, iż w polskim prawodawstwie brak jest przepisów regulujących urlop menstruacyjny to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca wprowadził do swojego regulaminu taki urlop w formie benefitu pracowniczego.

Urlop menstruacyjny – czy warto uregulować go w kodeksie pracy?

Urlop menstruacyjny – czy warto uregulować go w kodeksie pracy?

W Polskiej debacie publicznej temat wprowadzenia urlopu menstruacyjnego właściwie nie występuje. Pomimo, że w krajach europejskich jawi się to jako rewolucja, w krajach azjatyckich jest to standard. W Japonii na przykład – pierwszym kraju na świecie, w którym kobiety odczuwające dolegliwości w związku z bólem miesiączkowym mogą wziąć dodatkowe dni płatnego urlopu – istnieje pojęcie urlopu menstruacyjnego już od 1947 r., jednak co ciekawe Japonki nie decydują się na dodatkowe dni wolnego.

Pomimo, iż w polskim prawodawstwie brak jest przepisów regulujących urlop menstruacyjny to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca wprowadził do swojego regulaminu taki urlop w formie benefitu pracowniczego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie sztucznej inteligencji

Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie sztucznej inteligencji

Proces rozwoju nowych technologii bez wątpienia będzie przyspieszał w nadchodzących latach, wiele podmiotów przechodzi obecnie fundamentalne i daleko idące zmiany spowodowane digitalizacją, stale rozwijane są nowe obszary. Wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań, do których z pewnością należy zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), prowadzi do zwiększenia konkurencyjności, wydajności, obniżenia kosztów oraz propozycji nowych, atrakcyjniejszych produktów dla zainteresowanych. Dalsze przewidywania, jak będzie wyglądał ten system stwarza wiele wątpliwości i powoduje otwartą dyskusję na temat zagrożeń dla konsumentów, przedsiębiorców, jak i praw człowieka.

 W ostatnim czasie coraz bardziej dostrzegalny jest wpływ AI na niemal każdy aspekt życia codziennego, stąd w sposób oczywisty pojawiają się pytania: jakie są potencjalne zagrożenia związane z jej stosowaniem, a także kto odpowiada za skutki działań AI?

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w znowelizowanym kodeksie karnym

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w znowelizowanym kodeksie karnym

Ustawodawca w uzasadnieniu projektu nowelizacji kodeksu karnego (dalej również jako: k.k.) z 2022 roku jako ratio legis prowadzonych zmian wskazuje przede wszystkim wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

W kręgu zainteresowania ustawodawcy miały znaleźć się głównie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Nowelizacją z 2022 roku k.k. zostanie jednak zmieniony w blisko 250 miejscach, co budzi niepokój zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków prawa, a zapowiadane zmiany jedynie w zakresie najpoważniejszych przestępstwa stały się populistycznym hasłem.

Wprowadzenie przez UE „AI Act” u szczytu popularności ChatGPT

Wprowadzenie przez UE „AI Act” u szczytu popularności ChatGPT

W marcu 2023 r. amerykańska firma OpenAI pracująca nad programem ChatGPT, które do tej pory były pracami zamkniętymi dla szarego człowieka, udostępniła użytkownikom Internetu ChatGPT w pełni za darmo, tym samym w zaledwie kilka dni zyskała na ogromnej popularności na całym świecie.

Parlament Europejski już od kilku lat prowadzi prace nad wdrożeniem do porządku prawnego regulacji dot. sztucznej inteligencji, jednak wprowadzenie projektu „AI Act” u szczytu popularności ChatGPT wydaje się świetnym pomysłem. Takie działanie pokazuje społeczeństwu, że UE jest blisko ludzi i pracuje nad tym, co interesuje każdego, a nie wyłącznie zamkniętą grupę prawników.

Zakaz reklamy medycyny estetycznej

Zakaz reklamy medycyny estetycznej

Reklama w mediach to przede wszystkim możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku firmy, bezpośredniego kontaktu z klientami oraz dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Tymczasem sektor medycyny estetycznej i branży beauty czeka spora rewolucja w tym temacie.

Już od nowego roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) niedozwolona będzie reklama wyrobów wykorzystywanych w medycynie estetycznej, których mogą używać tylko lekarze, a więc m.in. takich jak kwasy, implanty, wypełniacze lub lasery. Zakaz dotknie nie tylko influencerów, którzy prężnie działają w sieci, ale także specjalistów prowadzących działalność gospodarczą, którzy reklamują swoje usługi w social mediach prezentujących wykonane zabiegi „przed i po” i zachęcających do skorzystania ze swoich usług.

Odpowiedzialność karna pilota drona

Odpowiedzialność karna pilota drona

Niekiedy zdarza się, że w obliczu zmian społecznych czy postępu technicznego dotychczas obowiązujące normy prawne znajdują zastosowanie w sprawach wcześniej niewystępujących, dotyczą nowych sytuacji życia codziennego.

Tak dzieje się w przypadku niektórych norm prawa karnego, których zakres zastosowania od pewnego czasu obejmuje przestępstwa popełniane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
(BSP), czyli popularnych dronów.

W artykule wskazuję i charakteryzuję trzy grupy takich norm wyrażonych w przepisach Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (u.p.l) i przepisach Kodeksu karnego (k.k.).t

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego w social mediach

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego w social mediach

Social media, czyli w powszechnym tłumaczeniu, media społecznościowe to platforma w Internecie, którapozwala użytkownikom na szybką wymianę informacji i tworzenie oraz przekazywanie publikowanych tam treści. Do najbardziej popularnych serwisów społecznościowych należą aktualnie YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn oraz Twitter. Korzystając z nich, można tworzyć…

Wykroczeniowy lub przestępny charakter kradzieży. Konsekwencje i kształt prawnokarnej reakcji

Wykroczeniowy lub przestępny charakter kradzieży. Konsekwencje i kształt prawnokarnej reakcji

Kradzież jest jednym z najczęściej popełnianych typów czynów zabronionych i jako taka, co oczywiste, powinna być przedmiotem prawnokarnej reakcji. Co istotne dla określenia ram odpowiedzialności sprawcy, to samo zachowanie może być klasyfikowane zarówno jako przestępstwo, jak i wykroczenie.Co się tyczy przestępnego charakteru kradzieży, jej jurydyczny…

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym a przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym a przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

W obliczu treści regulacji obejmujących swoim zakresem kwestię tajemnicy bankowej, tj. w szczególności art. 104 ustawy prawo bankowe, znacznych trudności interpretacyjnych zdaje się nastręczać kwestia ujawnienia w toku procesu cywilnego przez osoby reprezentujące bank, czy to w charakterze powoda, czy pozwanego, informacji objętych tajemnicą bankową,…

Tworzenie spółki z o.o. – krok po kroku

Tworzenie spółki z o.o. – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającąosobowość prawną. Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednegobądź więcej wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bezwzględu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Zgodnie z art. 163 k.s.h. spółka z ograniczoną…

Tęsknota za umorzeniem kompensacyjnym

Tęsknota za umorzeniem kompensacyjnym

Instytucja umorzenia kompensacyjnego w swoim ostatecznym kształcie została wprowadzona do polskiego kodeksu karnego nowelą z dnia 20 lutego 2015 roku. Ówczesny art. 59a przewidywał redukcjęodpowiedzialności karnej w trybie umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (lubpokrzywdzonych). Utracił on jednak w całości moc na skutek noweli z…

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 roku, weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która przewidujenowy typ spółki kapitałowej jakim jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Ta innowacja ma na celuodformalizowanie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Na razietowarzyszy jej klimat niepewności. Wielu prawników uważa, że to…

Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

Gdy deweloper nie wywiązuje się terminowo z przyjętych na siebie w umowie deweloperskiejzobowiązań, np. terminu wydania lokalu, terminu przeniesienia własności lokalu, nabywcanieruchomości ma kilka możliwości dochodzenia rekompensaty z tego tytułu. W niniejszymopracowaniu dokonana zostanie analiza możliwości dochodzenia kary umownej oraz odszkodowaniaza szkodę przewyższającą zastrzeżoną w…

GOB Pro Bono

GOB Pro Bono

Szanowni Państwo, bardzo miło nam poinformować, że Kancelaria GOB podpisała umowę o pomocy pro bono ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Będziemy świadczyć na rzecz samego Stowarzyszenia oraz jego członków (ponad 300 weteranów) nieodpłatną pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, karnego…

Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych oraz hybryd cytoplazmatycznych w wybranych krajach Europejskich

Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych oraz hybryd cytoplazmatycznych w wybranych krajach Europejskich

Komórki macierzyste określane także jako komórki pnia cechuje zdolność do samoodnawiania się w sposób nieograniczony bądź długotrwały, w rezultacie tworząc ostateczne komórki, będące podstawąludzkiego organizmu. W doktrynie funkcjonuje także termin „zapasowa komórka prekursorowa”, gdyż w późniejszej fazie przekształci się w komórkę dojrzałą. Wyjątkowy aspekt komórki…

Dostęp do broni palnej – aspekty psychologiczno-kryminalistyczne oraz elementy statystyczne

Dostęp do broni palnej – aspekty psychologiczno-kryminalistyczne oraz elementy statystyczne

Przeciętny Polak – agresor czy pacyfista?„Jesteśmy dość nerwowym społeczeństwem. Ludzie mogą chcieć używaćbroni jako straszaka w sytuacjach spornych pomiędzy sobą.” To wypowiedźMariusza Sokołowskiego, rzecznika policji z 8 kwietnia 2015 r1. Czy to stwierdzenie posiadało naukowe podstawy oraz pozostaje aktualne? Celem niniejszejpublikacji będzie analiza aspektów psychologiczno-kryminalistycznych…

Eksploatacja biogazowni a prawo odpadowe. Aspekty prawne w gospodarce pofermentem

Eksploatacja biogazowni a prawo odpadowe. Aspekty prawne w gospodarce pofermentem

Niekiedy zdarza się, że w obliczu zmian społecznych czy postępu technicznego dotychczas obowiązujące normy prawne znajdują zastosowanie w sprawach wcześniej niewystępujących, dotyczą nowych sytuacji życia codziennego.

Tak dzieje się w przypadku niektórych norm prawa karnego, których zakres zastosowania od pewnego czasu obejmuje przestępstwa popełniane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
(BSP), czyli popularnych dronów.

W artykule wskazuję i charakteryzuję trzy grupy takich norm wyrażonych w przepisach Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (u.p.l) i przepisach Kodeksu karnego (k.k.).t

This site is registered on wpml.org as a development site.